Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy.

Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 2 Osi II Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników IRP mających bezpośredni kontakt z klientem. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. wprowadziła nowe rozwiązania służące wsparciu osób bezrobotnych/poszukujących pracy oraz pracodawców. W związku z powyższym konieczne jest przeszkolenie pracowników IRP, którym powierzono funkcję doradcy klienta. Szkolenia będą miały na celu przekazanie nowych treści oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności prowadzące do jak najbardziej efektywnej pracy z klientami urzędu pracy.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie maksymalnie 4 projektów, po jednym w każdym z czterech makroregionów:
makroregion I – obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie
i wielkopolskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP,
makroregion II – obejmujący województwa: lubuskie, dolnośląskie, łódzkie i opolskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP,
makroregion III – obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP,
makroregion IV – obejmujący województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie i małopolskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 5 105 000,00 PLN (dla 4 makroregionów).

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 500 000 PLN, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 276 250 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

W konkursie wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, co najmniej na poziomie 3% łącznej wartości projektu.

Źródło:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.04.00-ip.03-00-00916

Skip to content