Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że już w od 1 lutego rozpocznie się ostatni nabór Formularzy rekrutacyjnych do otrzymania wsparcia finansowego na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwach społecznych/utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

W planowanym naborze nastąpi długo oczekiwana zmiana. Obok możliwości uzyskania środków na założenie spółdzielni socjalnej będzie również można pozyskać środki na zatrudnienie osób w istniejących bądź nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych. Przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (np. Stowarzyszenie, Fundacja) w przedsiębiorstwo społeczne będzie wiązać się z koniecznością zarejestrowania podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS lub innym rejestrze oraz zatrudnieniem osób zgodnie z definicją pkt a.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego:
Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
  1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   1. zatrudnienie co najmniej 50%:
    • osób bezrobotnych lub
    • osób z niepełnosprawnościami, lub
    • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
    • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
   2. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  2. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;;
 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 4. wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Wsparcie finansowe przekazywane będzie na zatrudnienie osób:

 1. osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zmzakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ww. ustawą);
 2. osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211, z późn. zm.);
 3. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
  osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które spełniają dodatkową przesłankę osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  — posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające dodatkowo wymagania zgodnie z programem wsparcia:
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (w przypadku osób czasowo zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego dopuszcza się złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie SP);
 • będące osobami niezatrudnionymi;
 • zamierzające utworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w: mieście Częstochowa, powiecie częstochowskim, powiecie myszkowskim lub powiecie kłobuckim;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadające wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (w rejestrze przedsiębiorców) lub nie mające zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową);
 • dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji określonym w § 9;
 • nie uczestniczące w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WSL, a także osoby, które nie skorzystały lub nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków POKL, Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WSL.

Stosunek pracy z nowozatrudnionymi osobami powinien zostać nawiązany na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu (w rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze).

Skip to content