Do 2 października 2015 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konkurs skierowany jest do organizacji non-profit.
W obecnej edycji promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci.

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu Małych Grantów
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
ogłasza konkurs na realizację projektów:
„Fundusz Małych Grantów 2015″

1. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W edycji 2015 promowane będą projekty skierowane do dzieci jako uczestników ruchu drogowego.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dofinansowania:
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne.
Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

4. Termin realizacji projektu:
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2016 r.

5. Termin i sposób składania wniosków:
Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 2 października 2015r: dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem, przesłać wersję elektroniczną drogą mailową, dołączyć do wniosku projektowego jego kopię wraz z kopią budżetu oraz harmonogramu.
Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Fundusz Małych Grantów 2015″

Drogą mailową:info@pbd.org.pl
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:
Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/920

Skip to content