Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza wydłużenie naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych – nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne – nabór dokumentów będzie trwał w terminie od 25.01. – 01.04.2016 r.

Uaktualniony harmonogram wsparcia:

Lp. Data Działanie
1 11.01. Ogłoszenie o planowanym naborze Formularzy rekrutacyjnych z załączonym Regulaminem , Formularzami rekrutacyjnymi oraz innymi wzorami dokumentów
2 25.01.
01.04.
Rozpoczęcie naboru Formularzy rekrutacyjnych
Zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych
3 Około 01.04. – 15.04. Ocena formalna i merytoryczna.
Rozmowa z coachem lub doradcą zawodowym
4 Około 15.04. Informacja o wynikach naboru
5 Około 15.04. – 06.05. Szkolenia z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej, warsztaty interpersonalne, doradztwo z zakresu pisania biznesplanów oraz wizyty studyjne
6 Około 06.05. – 13.05. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów
7 Około 13.05. Zakończenie naboru Wniosków
8 Około 13.05. – 20.05. Ocena Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów
9 Około 20.05. Informacja o wynikach oceny Wniosków, podpisywanie umów o przyznanie środków finansowych oraz przekazywanie środków finansowych

Maksymalne terminy oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz Wniosków o przyznanie środków finansowych można znaleźć w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
• osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą;
b) osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej;
c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

Nabór zostaje wydłużony ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników procesu rekrutacji.

Po bliższe informacje nt. oferty Ośrodka oraz planowanej procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Skip to content