Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o planowanym naborze dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne.

Nabór dokumentów zostanie przeprowadzony w terminie od 01.02.2017 – 28.02.2017.
Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

 1. osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ww. ustawą);
 2. osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211, z późn. zm.);
 3. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
 4. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które spełniają dodatkową przesłankę osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  — posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające dodatkowo wymagania zgodnie z programem wsparcia:
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (w przypadku osób czasowo zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego dopuszcza się złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie SP);
 • będące osobami niezatrudnionymi;
 • zamierzające utworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w: mieście Częstochowa, powiecie częstochowskim, powiecie myszkowskim lub powiecie kłobuckim;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadające wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (w rejestrze przedsiębiorców) lub nie mające zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową);
 • dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji określonym w § 9;
 • nie uczestniczące w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WSL, a także osoby, które nie skorzystały lub nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków POKL, Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WSL.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne dla osób fizycznych/poszczególnych członków grupy inicjatywnej zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

Po bliższe informacje nt. oferty Ośrodka oraz planowanej procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Osoby zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych prosimy o wypełnienie Formularza Grupy Inicjatywnej i przesłanie na adres jowes@jowes.pl bądź dostarczenie do Biura Projektu.

Skip to content