CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu: Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

3. Dotacje można przeznaczyć na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
– zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
– adaptacji lokalu,
– podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
– osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
– poszerzenia zakresu świadczonych usług,
– pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

4.ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU:
300.000,00 złotych

5.TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
3 lutego 2016 r., godzina 23:59:59

6.WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
c) Wkład własny: minimum 5% (wnoszony w formie finansowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie
www.slaskielokalnie.pl

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, trwałość, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
– na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl
– za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00)
– w Biurach Partnerskich Projektu

Szczegółowe informacje dostępne na stronie.

Skip to content