Ekologiczne organizacje pozarządowe już od 30 listopada 2016 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie z zakresu ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 milionów złotych.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

więcej tutaj ->

 

Skip to content