OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną aplikacją
w ramach konkursu RPSL.09.03.01- IZ.01-24-013/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

ogłasza nabór na stanowisko
Opiekun wparcia merytorycznego i finansowego Przedsiębiorstw Społecznych
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług rozwoju ekonomii społecznej oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy o pomocy publicznej, ustawy o rachunkowości
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
c) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych w tym przede wszystkim Excel,
d) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
e) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:
3.1. Merytoryczne wspomaganie procesu udzielania wsparcia finansowego (dotacja, podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe)
3.2. Rozwiązywanie problemów PS w zakresie procesu udzielania wsparcia finansowego (dotacja, podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe), które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
3.3 Sporządzanie kart diagnozujących klientów PS
3.4 Opracowanie niezbędnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego merytorycznie procesu udzielania wsparcia finansowego
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac oraz prowadzenie raportów
z realizacji zadań
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 27.09.2017 godz.12.00

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (sekretariat)
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
42-202 Częstochowa

Prosimy, by CV zawierało następującą formułkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Skip to content