Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

 Doradca specjalistyczny prawny

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa prawnego, szczególnie w poniższych obszarach:
– Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS: rejestrowanie działalności, przygotowywanie zebrań założycielskich PES i PS, tworzenie umów wewnętrznych
i zewnętrznych, itp.;
– Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej: obowiązki PES i PS wobec instytucji zewnętrznych, prawne aspekty pozyskiwania źródeł finansowania działalności statutowej, gospodarczej i pożytku publicznego, zamówienia publiczne, klauzule społeczne;
– Podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES: obowiązki sprawozdawcze i podatkowe w działalności PES;
– Obowiązki pracodawcy względem pracowników: prawne aspekty zatrudniania pracowników i wolontariuszy w PES i PS.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
c) umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
d) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
e) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
f) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania
decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:

3.1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie prawnych aspektów prowadzenia PES i PS, działalności gospodarczej, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, zakładania przedsiębiorstw społecznych, niezbędnej dokumentacji w funkcjonowaniu PES i PS, tworzenie
i konsultowanie dokumentów urzędowych itp.
3.2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
3.3. Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
3.4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 24.08.2015 godz.12

Skip to content