Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną aplikacją
w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

Doradca specjalistyczny marketingowy
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa marketingowego

Zakres doradztwa marketingowego:
a)    Planowanie marketingowe;
b)    Kształtowanie elastyczności ofertowej;
c)    Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
d)    Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS;
e)    Badania rynku;
f)    Wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;
g)    Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
h)    Branding

2. Wymagania dodatkowe:
a) posługiwanie się programami graficznymi, tworzenie i administrowanie stronami www (WORDPRESS), montaż filmów reklamowych, tworzenie projektów znaków graficznych plakatów
i ulotek itp., copywriting,
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
d) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
e) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
f) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania, decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:
3.1. Udzielanie szczegółowych praktycznych porad w zakresie marketingowych aspektów prowadzenia PES i PS, możliwości promocji produktów i usług PS, PR podmiotów ekonomii społecznej, twórczego rozwiązywania problemów, badania i analiza rynku, polityka cenowa, tworzenie
i konsultowanie strategii marketingowych.
3.2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
3.3 Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
3.4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 24.08.2015 godz.12

Skip to content