Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

Doradca kluczowy

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Forma naboru na stanowisko kluczowe odbywać się będzie w dwóch etapach:
I kwalifikacyjny – wybór aplikacji zgodnej z wymogami
II akredytacyjny – pozytywna akredytacja Komitetu Akredytacyjnego Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce wykonania pracy:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:

spełnianie standardów dotyczących kadry OWES na stanowisku doradcy kluczowego, m.in. co najmniej 3 – letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia PS lub PES, tj. doradztwa ogólnego w obszarach prowadzenia i rozwoju podmiotu ekonomii społecznej: zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, zakładanie PES i PS, ekonomizacja, prowadzenie działalności statutowej PES, tworzenie i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ). Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w szczególności klauzul społecznych
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
c) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
d) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
e) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania
decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:

3.1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
3.2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
3.3 Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
3.4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 24.08.2015 godz.12

Skip to content