OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku realizacją projektu 
w ramach konkursu RPSL.09.03.01- IZ.01-24-013/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

ogłasza nabór na stanowisko
Doradca kluczowy
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług rozwoju ekonomii społecznej oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym, co najmniej 3 lata świadcząc doradztwo ogólne w obszarach prowadzenia i rozwoju podmiotu ekonomii społecznej: zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, zakładanie PES i PS, ekonomizacja, prowadzenie działalności statutowej PES, tworzenie i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ). Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
w szczególności klauzul społecznych
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
c) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
d) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
e) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:
3.1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
3.2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
3.3 Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
3.4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 09.06.2017 – 21.06.2017 godz.12.00

Prosimy, by CV zawierało następującą formułkę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Skip to content