Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

 Doradca biznesowy

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Forma naboru na stanowisko kluczowe odbywać się będzie w dwóch etapach:
I kwalifikacyjny – wybór aplikacji zgodnej z wymogami
II akredytacyjny – pozytywna akredytacja Komitetu Akredytacyjnego Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce wykonania pracy:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:

spełnianie standardów dotyczących kadry OWES na stanowisku doradcy biznesowego, m.in. co najmniej 3 – letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zakres doradztwa biznesowego:

Prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego (PS): tworzenie biznesplanów i/lub studium wykonalności, tworzenie Lean Canvas, planowanie strategiczne, strategia marketingowa, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, analiza SWOT, zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarządzanie jakością, techniki sprzedaży, wprowadzanie nowych towarów i usług na rynek, wprowadzanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i procesowych, tworzenie planów rozwoju i planów naprawczych, wyszukiwanie odbiorców usług i produktów, wypracowywanie koncepcji współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej w szczególności Spółdzielni Socjalnych; public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej, negocjacje, budowanie marki produktu i organizacji, zarządzanie relacjami z klientem, współpraca z administracją publiczną, tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym.
Zarządzanie finansami: planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl), źródła i instrumenty finansowania PS, modelowanie projekcji finansowych, fundraising, crowdfunding, zarządzanie finansami w projektach europejskich, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
Zarządzanie zasobami ludzkimi: budowanie zespołu, delegowanie zadań, system oceny pracowników, motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe, zarządzanie konfliktem, zarządzanie czasem pracy, budowanie powiązań kooperacyjnych, negocjacje z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami, rozwój osobisty pracowników PES: coachingu indywidualny, grupowy, plan rozwoju osobistego, asertywność, kreatywność, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, walka ze stresem i wypaleniem zawodowym

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
b) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
c) umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
d) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
e) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
f) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:

3.1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, negocjacje z instytucjami finansującymi, przygotowywanie i praca nad biznesplanem, przygotowywania dokumentacji do pozyskiwania źródeł finansowania działalności z wyłączeniem EFS, innowacji i nowych technologii (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w opartych na nowych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie), doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, twórczego rozwiązywania problemów.
3.2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo
(z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
3.3 Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
3.4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 24.08.2015 godz.12

Skip to content