OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

Doradca biznesowy
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

 


Forma naboru na stanowisko kluczowe odbywać się będzie w dwóch etapach:
I kwalifikacyjny – wybór aplikacji zgodnej z wymogami
II akredytacyjny – pozytywna akredytacja Komitetu Akredytacyjnego Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

1. Wymagania niezbędne:
spełnianie standardów dotyczących kadry OWES na stanowisku doradcy biznesowego, m.in. co najmniej 3 – letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zakres doradztwa biznesowego:
Prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego (PS): tworzenie biznesplanów i/lub studium wykonalności, tworzenie Lean Canvas, planowanie strategiczne, strategia marketingowa, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, analiza SWOT, zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarządzanie jakością, techniki sprzedaży, wprowadzanie nowych towarów i usług na rynek, wprowadzanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i procesowych, tworzenie planów rozwoju i planów naprawczych, wyszukiwanie odbiorców usług i produktów, wypracowywanie koncepcji współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej w szczególności Spółdzielni Socjalnych; współpraca z administracją publiczną, tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym. Tworzenie nowoczesnych modeli biznesowych.
Zarządzanie finansami: planowanie finansowe, źródła i instrumenty finansowania PS, modelowanie projekcji finansowych, fundraising, crowdfunding, zarządzanie finansami w projektach europejskich, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 3. umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
 4. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 5. nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
 6. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres czynności na stanowisku:

 1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, prawnych aspektów działania w sferze ES, zarządzania organizacją, poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, negocjacje z instytucjami finansującymi, przygotowywanie i praca nad biznesplanem, przygotowywania dokumentacji do pozyskiwania źródeł finansowania działalności z wyłączeniem EFS, innowacji i nowych technologii (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w opartych na nowych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie), doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, twórczego rozwiązywania problemów.
 2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 3. Sporządzanie kart doradczych oraz kart czasu pracy.
 4. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
 5. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
 6. Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
 7. Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
 8. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
 9. Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
 10. Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin naboru aplikacji: godz. 12.00, 19.05.2017 r.

 

Prosimy, by CV zawierało następującą formułkę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

 

Skip to content