Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

 Animatora

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Forma naboru na stanowisko kluczowe odbywać się będzie w dwóch etapach:
I kwalifikacyjny – wybór aplikacji zgodnej z wymogami ARR w Częstochowie S.A. i standardami dotyczącymi kadry OWES
II akredytacyjny – pozytywna akredytacja Komitetu Akredytacyjnego Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce wykonania pracy:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

 1. Wymagania niezbędne:

spełnianie standardów dotyczących kadry OWES na stanowisku animatora, m.in. 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.

 Animator powinien ponadto posiadać następujące kompetencje:

a) umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami
i podmiotami,
b) umiejętność facylitowania procesów grupowych,
c) umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
d) znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
e) znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów,
g) umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
b) doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
c) osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
d) osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
e) znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
f) umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
g) umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
h) nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
i) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.
j) mobilność i dyspozycyjność

 3. Zakres czynności na stanowisku:

3.1. Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozy ich potrzeb i tworzenia planów działań w zakresie rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej.
3.3. Wyszukiwanie liderów lokalnych, wypracowuje koncepcje współpracy ze społecznością lokalną w zakresie rozwoju Ekonomii Społecznej.
3.4. Zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez Ekonomii Społecznej.
3.5. Wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działa na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie, odpowiedzialny za tworzenie i rozwój partnerstw/klastrów/sieci zawiązanych z rozwojem Ekonomii Społecznej.
3.6. Inicjowanie i tworzenie Grup Inicjatywnych, które w efekcie utworzą PS a w konsekwencji miejsca pracy spośród grupy docelowej OWES.
3.7. Ścisła współpraca ze specjalistą ds. ekonomii społecznej i kierowanie uczestników do wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
3.8. Spotkania animacyjne, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-wsparcia
(z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
3.9. Sporządzanie kart usług animacyjnych, list obecności ze spotkań animacyjnych, formularzy grup inicjatywnych oraz kart czasu pracy.
3.10. Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.11. Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.12.  Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.13.  Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.14.  Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji  społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.15.  Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.16.  Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin naboru aplikacji: 24.08.2015 godz.12

Skip to content