Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić pracowników Państwa jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek pomocniczych do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pt. „Makroregion południowy zdobywa K 3 – podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W ramach projektu oferujemy kompleksowy cykl szkoleń z zakresu: 

Wpływ (braku) zorganizowania opieki nad dziećmi na rozwój społeczno – gospodarczy gminy

  1. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
  2. Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  3. Współpraca publiczno- prywatna
  4. Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
  5. Zarządzanie inwestycją

Warto wspomnieć, iż powstawanie miejsc opieki nad dzieci do lat 3 ( czy to w formach publicznych czy prywatnych ) wpisuje się w nowoczesne modele zarządzania zadaniami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez powierzenie ich wykonania wyspecjalizowanym i działającym na zasadach komercyjnych podmiotom niepublicznym przy zachowaniu kontroli nad sposobem realizacji zadań i wydatkowania środków publicznych.  Dodatkowo gmina oprócz zachęt, mających na w celu pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców  – np. zwolnienia z podatków w przypadku zatrudnienia osób, tworzenie stref aktywności gospodarczej – może właśnie spróbować czy to założyć czy dofinansować miejsc w żłobkach tak aby rodzice będący w najbardziej produktywnym wieku mogli kontynuować aktywność zawodową, bez konieczności wyboru dziecka czy praca.

Uczestnikami ww. szkolenia mogą być:

•przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego

  • pracownicy jednostek samorządu gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin od 5 tysięcy i więcej ludności na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub, dziecięcych, dzienny opiekun i nie zgłaszają one zapotrzebowania na miejsca opieki.

Celem Projektu jest:       

  • umożliwienie przedstawicielom organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownikom jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnym za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu 318 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie)
  • nabycie lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ;

Przedstawiciele ww. podmiotów tworzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, nabędą /podniosą swoje umiejętności z zakresu rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Aby zgłosić udział w niniejszym bezpłatnym szkoleniu należy przedłożyć następujące dokumenty rekrutacyjne tj.:

1.            Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie dla Instytucji delegujące pracownika do projektu ;

2.            Karta zgłoszenia Uczestnika Projektu;

3.            Oświadczenie Uczestnika Projektu;

4.            Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę Uczestnika/Uczestniczki Projektu oddelegowanego do udziału w Projekcie;

5.            Upoważnienia do podpisywania dokumentacji związanej z uczestnictwem w Projekcie – w przypadku gdy dokumenty rekrutacyjne nie będą podpisywane przez osobę reprezentującą Instytucję delegująca lub osobę umocowaną do reprezentacji Instytucji delegującą pracownika, zgodnie z przedstawionymi dokumentami (jeśli dotyczy).  Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa Instytucji delegującej pracownika oraz Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie szkoleniowym.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE PROSIMY O PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA
Dokumenty Rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej Beneficjenta, pod adresem: www.gdp-krakow.pl oraz na stronie projektu www. zlobki-poludnie. pl
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, A LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego niniejsze szkolenie daje możliwość podniesienia kompetencji ich przedstawicieli odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

WSZELKIE INFORMACJE W SPRAWIE HARMONOGRAMU SZKOLEŃ MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 12/376 78 80, +48 502 644 24       

LUB WCHODZĄC NA STRONĘ www.zlobki-poludnie.pl


Z wyrazami szacunku

Skip to content