STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza

KONKURSY

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR):

  • PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł
  • PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY – limit środków dostępnych w konkursie – 225 000,00 zł
  • ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł
  • NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY LGD – limit środków dostępnych w konkursie 1 720 000,00 zł

 

Termin naboru wniosków w w/w konkursach: 3-20 październik 2016 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, pełna treść ogłoszenia, są dostępne na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, warunków udzielenia wsparcia, kryteriów wyboru udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108.

Skip to content