Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty statutowo działające w obszarze kultury:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm).
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Oferty można składać do 17 lutego 2016 r. do godz. 14:00.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 marca 2016 r.Oferty można składać w następujących rodzajach zadań:
 1. Edukacja do kultury.
 2. Dostęp do kultury – mobilna kultura.
 3. Wspieranie środowisk twórczych.
 4. Wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu dla region

Na realizację konkursu przeznaczona została kwota: 500 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych).
Więcej informacji na stronie: www.ngo.slaskie.pl w zakładce: Otwarte konkursy ofert – trwające.
(Źródło: Portal – Śląskie dla organizacji; www.ngo.slaskie.pl)

Skip to content