Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w terminie od 18 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty statutowo działające w obszarze gospodarki:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm).
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać w terminie do 17 lutego 2016 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

  1. organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów oraz innych imprez o tematyce gospodarczej;
  2. promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.

Na realizację konkursu przeznaczona została kwota 162 500 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
Więcej informacji na stronie: www.ngo.slaskie.pl w zakładce: Otwarte konkursy ofert – trwające.
(Źródło: Portal – Śląskie dla organizacji; www.ngo.slaskie.pl)

Skip to content