Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończył się etap I rekrutacji osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych.

W wyniku oceny, do etapu II rekrutacji – rozmowy z Komisją Naboru, zakwalifikowani zostali Kandydaci, którzy uzyskali minimalną ilość punktów uprawniającą do zakwalifikowania
się do kolejnego etapu rekrutacji, tzn. 30 pkt. Każdy Kandydat otrzyma pismo o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem merytorycznym.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z Kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy z Komisją Naboru.

Wyniki I etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajduje się w załączeniu:

  • Załącznik 1: lista rankingowa do projektu JOWES.

Informacja o zakończeniu rek. 2017

Skip to content