Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap II oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący ostatecznej oceny złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych na tym etapie oceny są kolejne 3 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 17 Regulaminu.

Wyniki II etapu oceny, w postaci listy rankingowej z numerami wniosków stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma. Lista rankingowa w podziale na obszary rejestracji podmiotów wnioskujących stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

Załącznik nr. 1 – Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych

Skip to content