Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap I oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych na tym etapie oceny są 3 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 15 Regulaminu.

Wyniki I etapu oceny, w postaci listy rankingowej z numerami wniosków stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma. Lista rankingowa w podziale na obszary rejestracji podmiotów wnioskujących stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

 

Szczegółowa informacja o zakończeniu I etapu oceny wniosków

Skip to content