Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap I oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych są trzy Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie z zapisami § 7 pkt. 17 Regulaminu przyznawania środków finansowych. Kolejne Wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania po zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych. Każdy Kandydat otrzyma kserokopię Kart Oceny wraz z otrzymaną punktacją oraz uzasadnieniem.
W załączeniu znajduje się przedmiotowe pismo oraz lista rankingowa.

Załączniki:
Informacja o zakończeniu I etapu oceny wniosków
Lista rankingowa

Skip to content