Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanu będzie prowadzony w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku, o konsekwencjach złożenia dokumentów po wyznaczonym terminie naboru zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt 2 które składają:

Osoby fizyczne

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
 2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 4. Oświadczenia osób fizycznych.
 5. Oświadczenie o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu.

Osoby prawne

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
 2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
 4. Oświadczenia osób planowanych do zatrudnienia o spełnianiu dodatkowych przesłanek zgodnie z § 4 Regulaminu JOWES.
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 6. Oświadczenia osób prawnych.
 7. Deklaracja osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
 10. Kopię nadania numeru REGON.
 11. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Dodatkowe oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej planującego przekształcenie w Przedsiębiorstwo Społeczne:

Dodatkowe oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego:

 

Skip to content