Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” zapraszają do składania wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Udział w konkursie mogą wziąć:
1. Młode podmioty czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
2. Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać samodzielnie lub w partnerstwie z podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W 2016 roku budżet konkursu to 300 000,00 zł.

Wnioski za pomocą generatora ofert można składać do 8 marca 2016 roku do godziny 23.59.

Realizacja projektów odbywać się będzie w okresie od 01 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Kwota wnioskowane dotacji mieści się w przedziałach: 1500 – 5000 zł. Minimalny wkład własny to 10 % wnioskowanej kwoty w formie finansowej lub osobowej.

Więcej informacji na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Skip to content