Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert – nabór 2016

O dotację mogą się ubiegać:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Spółdzielnie socjalne.
  5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
  6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
  7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).

Projekty mogą być realizowane w obszarach:
I. Edukacja,
II. Ekologia,
III. Kultura,
IV. Programy obywatelskie,
V. Sport,
VI. Projekty szkolne.

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.: wyrównywania szans edukacyjnych, wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze, programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych, zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi, inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

W konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2016r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2016/2017)

Nabór wniosków trwa od 01.02.2016r. do 29.02.2016r. do godz. 24:00
Każdy wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego roku kalendarzowego, po jednym na każdą z dotacji:
– do 5 tys. złotych brutto,
– do 10 tys. złotych brutto.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów, przeznaczonych na realizację całego projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów realizowanego projektu. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę.

Więcej informacji na stronie: www.budujemyprzyszlosc.org.pl w zakładce: Konkursy.
(Źródło: www.budujemyprzyszlosc.org.pl).

Skip to content