Uprzejmie przypominamy o konieczności dostosowania statutów stowarzyszeń do wymagań przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U.2015r. poz.1393 z późn. zm.). Obowiązek ten wynika z art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1923), która weszła w życie w dniu 20 maja 2016 roku.

Organizacja powinna określić w statucie:

– możliwość zatrudniania członków stowarzyszenia;

– możliwość wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia za pełnienie swych funkcji;

– kto reprezentuje stowarzyszenie w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz
w sporach z nim;

– warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia;

– precyzyjne regulacje dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych (m.in. przepisy ustawy rozstrzygają w oparciu o czyj statut mają działać terenowe jednostki organizacyjne, ustalają zakres elementów ustroju jednostek, które powinny być zawarte w statucie stowarzyszenia, w tym sposób korzystania z majątku terenowej jednostki organizacyjnej oraz zasady jej likwidacji).

Od dnia 20 maja 2016 roku postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Pani Karolina Kidawa-Kliszewska, nasz doradca specjalistyczny prawny pozostaje do Państwa dyspozycji i pomocy.

Zapraszamy!

Skip to content