Aktualny numer Biuletynu porusza praktyczne zagadnienia wynikające z naszych doświadczeń i działalności ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Wiele miejsca w trakcie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz PES poświęcamy zamówieniom publicznym z klauzulami społecznymi. Tym razem także poruszamy ten temat, wskazując na istotę tego typu zamówień i korzyści jakie mogą przynieść lokalnej społeczności, szczególnego znaczenia nabiegają one w wymiarze mniejszych gmin wiejskich, aczkolwiek wyjątkowy dorobek w tym obszarze ma Miasto Częstochowa. Pomimo, iż kładziemy nacisk na ekonomizację organizacji i zwiększanie udziału przychodów z działalności gospodarczej, nie zapominamy o tradycyjnych źródłach finansowania działalności pożytku publicznego i opisujemy zasady organizacji biórek publicznych. Tradycyjnie przedstawiamy tajniki strategii marketingowych skrojonych na miarę przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Wyjaśniamy jak należy rozumieć 7 złotych zasad społecznego marketingu. W coraz większym stopniu współpracujemy z lokalnymi grupami działania, których aktywność ożywia lokalne społeczności i które mają do odegrania ważną rolę w realizacji lokalnych strategii rozwoju i dystrybucji środków unijnych, także na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. Stąd też poświęcamy sporo uwagi Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Północnej Jury. W ostatnich tygodniach odbyliśmy bardzo kształcące wizyty studyjne „szlakami” ekonomii społecznej, przebieg jednej z nich relacjonujemy na pierwszych stronach naszego Biuletynu.

Marcin Kozak
Prezes Zarządu
ARR w Częstochowie

Biuletyn nr 4 w formacie PDF

Skip to content