Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o planowanym naborze dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych – nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

 

Nabór dokumentów zostanie przeprowadzony w terminie od 10.10.2016 – 28.10.2016.

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą;
b) osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej;
c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

Nabór na stworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź ekonomizujacym się podmiocie ekonomii społecznej będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Po bliższe informacje nt. oferty Ośrodka oraz planowanej procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej prosimy o wypełnienie Formularza Grupy Inicjatywnej i przesłanie na adres jowes@jowes.pl bądź dostarczenie do Biura Projektu.

Skip to content