W dniach 25-26.02.2014 r. – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował wizytę studyjną do BYCZYNY, w której uczestniczyło 35 os. (25 K).

Do udziału zaprosiliśmy liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej oraz inicjatorów zmiany społecznej.
2014-02-25_15.28.36
Wizyta studyjna oraz praca warsztatowa była jednocześnie Inauguracją współpracy partnerskiej na rzecz przedsiębiorczości społecznej w północnym subregionie województwa śląskiego.

W pierwszym dniu wizyty, w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, uczestnicy wysłuchali prelekcji dot. przedsiębiorczości społecznej i współpracy partnerskiej. Pobyt w CISPOL pozwolił na poznanie specyfiki działalności i doświadczeń podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują w Gminie Byczyna, w woj. opolskim. Tematyka, która była poruszana przedstawia się następująco:

·Jak skutecznie pozyskać zlecenia – działalność i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej „LAS VEGAS” , Prowadzący: Piotr Kindziak – Prezes Zarządu Spółdzielni;

·Powołanie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie przykład alternatywnego miejsca pracy dla osób bezrobotnych, współpraca z JST oraz organizacjami pozarządowymi, Prowadzący: Marcin Juszczyk – Prezes Zarządu Spółdzielni;

·Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie – zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej CISPOL
w Polanowicach, współpraca z podmiotami ekonomii społecznej
i realizacja środków unijnych, Prowadząca: Wioletta Kardas – dyrektor CIS Polanowice;

·Współpraca JST z organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonowanie Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej, Prowadzący: Ryszard Grüner – Burmistrz Byczyny

Po zakończeniu wizyty studyjnej w CISPOL-u udano się do Średniowiecznego Grodu Rycerskiego, który funkcjonuje w formie Spółdzielni Socjalnej. Po obiedzie przygotowanym przez pracowników Spółdzielni Socjalnej Gród, rozpoczęliśmy pracę warsztatową w grupach. Rozpoczęto rundą integracyjno-zapoznawczą. Przedmiotem warsztatu, który odbywał się również w drugim dniu wyjazdu, było zainicjowanie współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi na rzecz rozwoju idei ekonomii społecznej. Głównym obszarem dyskusji było wzajemne poznanie kompetencji poszczególnych podmiotów oraz wspólne diagnozowanie potencjałów lokalnych środowisk. Wiedza uczestników i ich duże zaangażowanie w pracę pozwoliła na stworzenie mapy zasobów, potencjałów i możliwości. Zdiagnozowane środowiska pozwoliły na stworzenie i poszerzanie otwartej mapy zasobów kapitału społecznego i obywatelskiego w północnym subregionie województwa śląskiego. Efekty pracy animatorów oraz całej grupy uczestników wpłyną na poprawę identyfikacji branżowych partnerów oraz ułatwi komunikację między nimi, w celu zwiększenia współpracy i współdziałania w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Animatorzy JOWES:

Kamila Grochowina
Adam Morzyk

Skip to content