Ogłoszenie z dnia 18 września 2015 r. 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, – zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).
3. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:
2. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
3. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
4. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
5. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
6. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” wskazane zostały:

1. typy projektów,
2. sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) w danym typie projektu.
3. „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:
2. organizacji imprez turystycznych i/lub rekreacyjnych (cel programowy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego,
3. zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (cel programowy 5),
4. celu programowego 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

III. Zasięg terytorialny projektów
1. Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu z co najmniej 3 województw. Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
2. Projekt o charakterze regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony wyłącznie w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w przypadku typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
3. Ponadto, muszą zostać spełnione następujące warunki:
projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę,
Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka,
Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki,
placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu,
usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – warunek badany jest dla okresu w którym zaplanowana została realizacja projektu.

Skip to content