JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW

Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych są trzy Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 15 Regulaminu.

Wyniki oceny, w postaci listy rankingowej z numerami Wniosków stanowią załącznik 1 do niniejszego pisma.

Lista rankingowa 23.12.2016

Opublikowano: 23 grudnia 2016
Autor: Rafał Żak