JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W jaki sposób osoba prawna poręcza zwrot dotacji?

Radca MRR, Cezary Miżejewski, wydał opinie: „Zgodnie z § 10. rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot – refundacji, a przez bezrobotnego – otrzymanych ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika”. Tym samym istotny jest fakt, że w przypadku niektórych form poręczenia nie jest istotne kto dokonuje poręczenia. Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje zabezpieczenie środków i to należy uznać za wystarczające. Natomiast, odnośnie indywidualizacji udzielanej dotacji, nie ulega wątpliwości, że środki są przyznawane imiennie, choć rozporządzenie dopuszcza możliwość złożenia wspólnego wniosku. Warto jednak zwrócić uwagę, że środki te trafiają na wspólny fundusz spółdzielczy. Tym samym nie ma przeszkód, aby jednostka samorządu terytorialnego poręczyła za spółdzielnie, jako podmiot, a nie osoby indywidualne, na której majątek składają się środki kilku osób otrzymane z Funduszu Pracy.”

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator