JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kiedy nabywa się członkostwo w spółdzielni socjalnej?

Założyciele nabywają członkostwo w spółdzielni z chwilą zarejestrowania spółdzielni w KRS. Przystępujący nabywają członkostwo z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię i podpisania deklaracji członkowskiej pod warunkiem, że spełniają kryteria ujęte w statucie.

Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania.

W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, osoba zatrudniona w spółdzielni nieprzerwalnie, po 12-tu miesiącach ma prawo uzyskać członkostwo w spółdzielni.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator