JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jaki jest okres ( maksymalny ) rozliczenia się z otrzymanej dotacji ?

Szczegółowe zapisy znajdą się w Regulaminie Finansowym i Regulaminie Rekrutacji. Dotacja powinna być wydatkowana w okresie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. Dodatkowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji określonego w Umowie o przyznanie środków finansowych powinien przedstawić Beneficjentowi szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem). Wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie przedmiotowych wydatków

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator