JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy wszyscy członkowie spółdzielni socjalnej muszą wnieść wkład i czy wysokość wkładu musi być w takiej samej wysokości?

Szczegółowe zapisy dotyczące wkładów powinny znaleźć się w statucie spółdzielni. Nie jest określone ile powinny wynosić udziały oraz wpisowe. Nie jest również jednoznacznie określone, że członkowie spółdzielni muszą wnieść taką samą ilość udziałów ale niezależnie od tego każdy członek spółdzielni ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu przy podejmowaniu decyzji. Zgodnie z Art. 36 § 2. Prawa spółdzielczego „Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.” Wartość udziału powinna zostać określona w statucie, w statucie można również określić czy dopuszcza się wnoszenie większej liczby udziałów i jeżeli tak to można określić ich górną granicę.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator