JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy spółdzielnie socjalne mają obowiązek opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą?

TAK.

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Każda spółdzielnia socjalna z mocy prawa należy do Krajowej Rady Spółdzielczej. Wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości oraz z innych dochodów i darowizn.

W związku z powyższym spółdzielnie socjalne zobowiązane są do ponoszenia składki członkowskiej.

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość składki wynosi 550 zł rocznie. Składki organizacje spółdzielcze przekazują do Krajowej Rady Spółdzielczej w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.

W przypadku spółdzielni socjalnych powstałych w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki nalicza się od 1 stycznia następnego roku.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąć decyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płacenia składek – po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z pózn.zm.)
art. 266; art. 258a;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz.U. 1999 nr 30 poz. 290);

Uchwała nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017 – 2020;

 

Opublikowano: 10 października 2017
Autor: Zbyszko Kabziński