JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy Spółdzielnia socjalna osób prawnych może otrzymać dotację na osobę, która ma być zatrudniona w spółdzielni a w 2009 roku otrzymała dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim zawierają następujące zapisy: „…Wsparciem w ramach projektu nie mogą zostać objęte…osoby fizyczne (założyciele/członkowie/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu), które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem do spółdzielni socjalnej…”. W związku z powyższym nie jest możliwe aby osoba która otrzymała ww. wsparcie ubiegała się o wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej. Również Spółdzielnia w świetle tych zapisów nie może ubiegać się o wsparcie na osobę, która wcześniej otrzymała wsparcie w związku z zakładaniem działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator