JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy każde wsparcie spółdzielni socjalnej ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną?

Dotacje i usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym prawnym i marketingowym ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni oraz w zakresie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej nie stanowią pomocy publicznej z tym, że kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności gospodarczej.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator