JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy dofinansowanie z Funduszu Pracy może dostać osoba, która nie należy do grupy wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych?

Nie, musi to być osoba bezrobotna zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na 1 członka-założyciela spółdzielni socjalnej i 3-krotności na 1 członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator