JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym może zostać zaliczona w kontekście spółdzielni socjalnej osoba niepełnosprawna otrzymująca rentę?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą być członkami spółdzielni socjalnej i mogą pobierać jednocześnie swoje świadczenie emerytalne lub rentowe oraz pensję z pracy w spółdzielni, jeśli ich dochód z pracy zarobkowej nie przekroczy pewnego progu. Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach od 70 do 130% średniej pensji – świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach).

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator