JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy członek spółdzielni musi być zatrudniony w spółdzielni na umowę o pracę?

Spółdzielnia ma obowiązek pozostawać ze swoim członkiem w stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. W uzasadnionych działalnością spółdzielni przypadkach zatrudnienie może nastąpić na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator