JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Celem działania JOWES jest  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie w ramach JOWES kierowane jest do:

W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
  – wsparcie szkoleniowe – zaplanowano 48 dni szkoleniowych w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami zgłaszanymi przez podmioty ekonomii społecznej;
  – wsparcie doradcze: kluczowe, biznesowe, specjalistyczne: prawne, księgowo – podatkowo – osobowe i marketingowe.
 2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy:
  – przeprowadzenie 3 naborów dla osób fizycznych i osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/utworzeniem miejsc pracy w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym;
  – wsparcie będzie obejmowało:
  • szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • przyznanie środków finansowych na utworzenie 96 miejsc pracy – do wysokości 24 000 zł na jedno utworzone miejsce pracy , maksymalnie 120 000 zł dla jednego podmiotu;
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1750 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, na każde utworzone miejsce pracy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy: w wysokości 1000 zł przez 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez następne 3 miesiące.
 3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych:- działania animacyjne – spotkania animacyjne, diagnozowanie środowiska lokalnego w obszarze ekonomii społecznej, budowanie partnerstw rozwojowych, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu dialogu obywatelskiego, wizyty studyjne, warsztaty dla liderów lokalnych, inicjatywy upowszechniające ideę ekonomii społecznej: Targi Ekonomii Społecznej, Gala Ekonomii Społecznej, Forum Inicjatyw Partnerskich.
 4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną:- opracowanie i wdrożenie modeli biznesowych dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wprowadzających nowy produkt lub nową usługę w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Gwarantem sukcesu działań podejmowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie połączenie sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.