JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy spółdzielnie socjalne mają obowiązek opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą?

TAK.

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Każda spółdzielnia socjalna z mocy prawa należy do Krajowej Rady Spółdzielczej. Wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości oraz z innych dochodów i darowizn.

W związku z powyższym spółdzielnie socjalne zobowiązane są do ponoszenia składki członkowskiej.

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość składki wynosi 550 zł rocznie. Składki organizacje spółdzielcze przekazują do Krajowej Rady Spółdzielczej w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.

W przypadku spółdzielni socjalnych powstałych w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki nalicza się od 1 stycznia następnego roku.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąć decyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płacenia składek – po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z pózn.zm.)
art. 266; art. 258a;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz.U. 1999 nr 30 poz. 290);

Uchwała nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017 – 2020;

 

Jak wygląda etap rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej?

Zapisy dotyczące rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej powinny znajdować się w statucie. Najczęściej w statucie znajduje się zapis, że członek występuje z niej za wypowiedzeniem z upływem okresu wypowiedzenia.

Czy dofinansowanie z Funduszu Pracy może dostać osoba, która nie należy do grupy wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych?

Nie, musi to być osoba bezrobotna zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na 1 członka-założyciela spółdzielni socjalnej i 3-krotności na 1 członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Czy członek spółdzielni musi być zatrudniony w spółdzielni na umowę o pracę?

Spółdzielnia ma obowiązek pozostawać ze swoim członkiem w stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. W uzasadnionych działalnością spółdzielni przypadkach zatrudnienie może nastąpić na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Czy wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej?

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni w zakresie prowadzonej przez tę spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy każde wsparcie spółdzielni socjalnej ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną?

Dotacje i usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym prawnym i marketingowym ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni oraz w zakresie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej nie stanowią pomocy publicznej z tym, że kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności gospodarczej.

Jak dzieli się środki spółdzielni socjalnej po likwidacji?

W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych (środki Funduszu Pracy), środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała ze środków Funduszu Pracy, środki te dzieli się w całości pomiędzy jej członków.

Ile powinien wynosić kapitał zakładowy spółdzielni socjalnej?

Nie jest określona minimalna wysokość kapitału zakładowego na który składają się udziały członków/ właścicieli spółdzielni tak jak jest to np. w Spółce z o.o.

Jeżeli członek spółdzielni socjalnej umrze to co dzieje się z jego udziałem?

Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie.

Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

Jak powinna wyglądać deklaracja przystąpienia do spółdzielni i czy jej złożenie jest konieczne?

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie.

W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Kiedy nabywa się członkostwo w spółdzielni socjalnej?

Założyciele nabywają członkostwo w spółdzielni z chwilą zarejestrowania spółdzielni w KRS. Przystępujący nabywają członkostwo z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię i podpisania deklaracji członkowskiej pod warunkiem, że spełniają kryteria ujęte w statucie.

Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania.

W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, osoba zatrudniona w spółdzielni nieprzerwalnie, po 12-tu miesiącach ma prawo uzyskać członkostwo w spółdzielni.

Jak można wystąpić ze spółdzielni?

Członek spółdzielni może wystąpić ze spółdzielni za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

W jaki sposób osoba prawna poręcza zwrot dotacji?

Radca MRR, Cezary Miżejewski, wydał opinie: „Zgodnie z § 10. rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot – refundacji, a przez bezrobotnego – otrzymanych ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika”. Tym samym istotny jest fakt, że w przypadku niektórych form poręczenia nie jest istotne kto dokonuje poręczenia. Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje zabezpieczenie środków i to należy uznać za wystarczające. Natomiast, odnośnie indywidualizacji udzielanej dotacji, nie ulega wątpliwości, że środki są przyznawane imiennie, choć rozporządzenie dopuszcza możliwość złożenia wspólnego wniosku. Warto jednak zwrócić uwagę, że środki te trafiają na wspólny fundusz spółdzielczy. Tym samym nie ma przeszkód, aby jednostka samorządu terytorialnego poręczyła za spółdzielnie, jako podmiot, a nie osoby indywidualne, na której majątek składają się środki kilku osób otrzymane z Funduszu Pracy.”

Czy osoba posiadająca zawieszoną działalność gospodarczą może przystąpić do projektu i skorzystać z dotacji?

Zgodnie z Regulaminem projektu z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Czy osoby odbywające staże mogą przystępować do projektu?

Stażysta posiada status osoby bezrobotnej. W przypadku stażysty wymagane będzie oświadczenie pracodawcy, u którego stażysta odbywa staż, że wyraża zgodę na jego udział w cyklu szkoleniowo- doradczym.

Czy jeśli jest grupa 3 osób, które chcą przystąpić do projektu i utworzyć spółdzielnię socjalną, może mimo to przystąpić do projektu?

Aby przystąpić do projektu grupa musi liczyć do najmniej 5 osób, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych. Osoby, które mają trudności w dobraniu brakującej liczby osób, zapraszamy do kontaktu ze specjalistą ds. rekrutacji.

Czy osoby, które nie dostaną się do projektu, a trafią na listę rezerwową, też mogą liczyć na wsparcie?

Grupy, które znajdą się na liście rezerwowej w wyniku rekrutacji, będą zaproszone do udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji lub rozpadu jednej z grup zakwalifikowanych do projektu.

Czy osoby startujące do projektu muszą mieć już gotowy biznesplan?

Nie, natomiast wymagana jest wstępna koncepcja biznesu, która musi być zawarta w formularzu rekrutacyjnym do projektu.

Kto może być członkiem grupy inicjatywnej tworzącej spółdzielnię?

Zgodnie z Art. 4. Ustawy o spółdzielniach socjalnych:

1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć:

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 3),

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm. 4),

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.5) – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:

1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli;

2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego;

3) kościelne osoby prawne.

Art. 5.

1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.

2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, z zastrzeżeniem ust. 3.

Jeśli fundacja będzie chciała założyć spółdzielnię socjalną, to czy w statucie musi mieć zapis o tym?

Powinna posiadać w statucie stosowny zapis, np. „Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez odrębne struktury organizacyjne (np.: spółdzielnie, zakłady produkcyjne, spółki, fundacje itp.) oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur”.

Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON i dodatkowo brać udział w projekcie?

Osoba niepełnosprawna, będąc członkiem grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej (członek grupy nie jest uprawniony o staranie się o dotację) w projekcie (uczestnicząc w usłudze szkoleniowo-doradczej) może starać się o środki PFRON. Oznacza to, iż na etapie składania formularzy rekrutacyjnych dana osoba powinna określić, czy wnioskuje o status Uczestnika projektu czy Członka grupy inicjatywnej. Beneficjent nie odpowiada za trudności wynikające np. z niezgraniem obu dotacji w czasie. Środki pozyskane z PFRON powinny zostać wówczas uwzględnione w biznes planie i nie mogą oznaczać podwójnego finansowania zakupu danych rzeczy.

Czy przy staraniach o dotację w projekcie są potrzebne poręczenia?

Poręczenie jest jedną z możliwych form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Mówi o tym §11 Regulaminu, pkt. 9, który wskazuje wszystkie możliwe formy zabezpieczeń.

Jeśli organizacja pozarządowa jest partnerem spółdzielni, to czy też może starać się o przyznanie dotacji w projekcie?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne zakładające spółdzielnię socjalną i spełniające kryteria Regulaminu projektu oraz osoby prawne zakładające spółdzielnię socjalną na zatrudnienie w niej osób z katalogu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za przyznaną w projekcie dotację? Czy tylko na osobach, którym przyznano dotacje, czy na wszystkich, które tworzą spółdzielnię?

Na każdej osobie, która dotację otrzymała i na całej spółdzielni.

Czy w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych, gdzie członkiem jest Urząd Gminy, zabezpieczeniem dotacji mogą być środki finansowe, będąc na koncie bankowym?

Jest to blokada rachunku bankowego. Polega ona na wyodrębnieniu środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do kredytobiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.

Od czego uzależniona jest wysokość przyznawanej dotacji?

Wysokość przyznawanej dotacji uzależniona jest od założeń biznesplanu grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej oraz od oceny Komisji Oceny Wniosków, która przyznaje dotację na podstawie punktacji przyznawanej w poszczególnych etapach rekrutacji. Uwarunkowane jest to m.in. adekwatnością zaplanowanych w biznesplanie zakupów do zakładanej działalności itp. Grupa Inicjatywna może łącznie otrzymać do 200.000 zł dotacji, każda osoba uprawniona do otrzymania dotacji może otrzymać do 20.000 zł.

Na jaki cel można przeznaczyć dotację?

Mówi o tym § 11 Regulaminu, pkt. 9.

Na jaki cel można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

W ramach wsparcia pomostowego możliwe jest pokrycie obligatoryjnych miesięcznych kosztów funkcjonowania spółdzielni socjalnej (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością spółdzielni socjalnej)

Czy z dotacji w tym projekcie mogą skorzystać osoby, które już korzystały z innych dotacji, np. na założenie własnej działalności gospodarczej?

Zgodnie z §4 Regulaminu – ust.1, Wyłączenia z udziału w projekcie – z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni.

Czy osoba niepełnosprawna, która korzysta ze środków PFRON, może jednocześnie korzystać w projekcie z dotacji?

Jeżeli osoba niepełnosprawna zdecyduje się ubiegać o dotację ze środków PFRON, to nie może się już ubiegać o dotację ze środków projektu.

Czy można całą dotację przeznaczyć na sprzęt dla spółdzielni?

Dotacja może być przeznaczona w całości na sprzęt. Wyłączeniem jest tu zakup samochodu, na którego zakup będzie określona maksymalna kwota.

Czy spółdzielnia socjalna może zatrudnić osoby, jako pracodawca?

Zgodnie z art. 12 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, ust. 1a, spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 (tj. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uchodźców, bezdomnych, uzależnionych po odpowiednich terapiach i programach, byłych więźniów), nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.

Czy spółdzielnia może zatrudnić osobę poza projektem? Jeśli tak – to w jaki sposób?

Tak, jeśli ma potrzebę zatrudnienia nowego pracownika. Osoba, która została zatrudniona nie musi automatycznie stawać się członkiem spółdzielni socjalnej.

Czy spółdzielnię mogą założyć też osoby już pracujące?

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych, art. 4, ust. 2, pkt. 1 – tak, o ile liczba tych osób nie nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli.

Czy o dotację mogą się starać również osoby pracujące?

Zgodnie z wytycznymi IP o dotację mogą się starać jedynie osoby niezatrudnione.

Dla kogo idą zyski, jeśli spółdzielnię tworzą osoby fizyczne i organizacja pozarządowa?

“Zyskiem” dysponuje spółdzielnia socjalna. Organizacja pozarządowa nie ma z tego tytułu profitów.

Natomiast nadwyżka bilansowa, zgodnie z art. 10. Ustawy o spółdzielniach socjalnych, podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na:

1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 40%;
3) fundusz inwestycyjny.

Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

Czy rodzaj działalności, którą będzie podejmowała w ramach projektu spółdzielnia socjalna, jest w jakiś sposób ograniczony?

Dotacja nie będzie przyznana na działalności wyłączone z pomocy de minimis. Są to działalności związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, transportem krajowym lub międzynarodowym, sektorem węglowym.

Czy wszyscy członkowie spółdzielni socjalnej muszą wnieść wkład i czy wysokość wkładu musi być w takiej samej wysokości?

Szczegółowe zapisy dotyczące wkładów powinny znaleźć się w statucie spółdzielni. Nie jest określone ile powinny wynosić udziały oraz wpisowe. Nie jest również jednoznacznie określone, że członkowie spółdzielni muszą wnieść taką samą ilość udziałów ale niezależnie od tego każdy członek spółdzielni ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu przy podejmowaniu decyzji. Zgodnie z Art. 36 § 2. Prawa spółdzielczego „Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.” Wartość udziału powinna zostać określona w statucie, w statucie można również określić czy dopuszcza się wnoszenie większej liczby udziałów i jeżeli tak to można określić ich górną granicę.

Czy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym może zostać zaliczona w kontekście spółdzielni socjalnej osoba niepełnosprawna otrzymująca rentę?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą być członkami spółdzielni socjalnej i mogą pobierać jednocześnie swoje świadczenie emerytalne lub rentowe oraz pensję z pracy w spółdzielni, jeśli ich dochód z pracy zarobkowej nie przekroczy pewnego progu. Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach od 70 do 130% średniej pensji – świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach).

Czy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym może zostać zaliczona w kontekście spółdzielni socjalnej osoba niepełnosprawna pracująca, która jednak chciałaby uzyskać dodatkowe źródło utrzymania, lub zrealizować swój pomysł na działalność gospodarczą, lub po uruchomieniu spółdzielni socjalnej zrezygnować z dotychczasowej pracy?

Taka osoba może pracować w spółdzielni socjalnej ale nie może skorzystać z dotacji na założenie/ przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej zgodnie z Wytycznymi 7.2.2 Województwa Śląskiego.

Jaki jest okres ( maksymalny ) rozliczenia się z otrzymanej dotacji ?

Szczegółowe zapisy znajdą się w Regulaminie Finansowym i Regulaminie Rekrutacji. Dotacja powinna być wydatkowana w okresie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. Dodatkowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji określonego w Umowie o przyznanie środków finansowych powinien przedstawić Beneficjentowi szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków dotacji ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem). Wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie przedmiotowych wydatków

Jeżeli 2 lub więcej osób tworzących spółdzielnię socjalna otrzyma dotację, czy możliwe jest otrzymanie dotacji w transzach? Np. pierwsza osoba otrzymuje dotację z chwila rozpoczęcia działania spółdzielni socjalnej., druga osoba po 2 miesiącach, trzecia osoba po kolejnych 3 miesiącach?

Dotacja jest wypłacana w terminie 14 dni od podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych o ile Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w terminie, szczegółowe zapisy znajdować się będą w Umowie.

Czy możliwe jest rozliczenie w kosztach spółdzielni socjalnej umów cywilno-prawnych dotyczących zakupów wyposażenia, materiałów i usług?

Szczegółowe zapisy na temat wydatkowania środków znajdą się w Regulaminie Finansowym. W przypadku zakupu używanego sprzętu weryfikowane będą ceny rynkowe. Spółdzielnia Socjalna nie może dokonywać zakupu od członków spółdzielni oraz ich rodzin.

Czy osoba, która nie należy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, która pracuje i chce przystąpić do spółdzielni socjalnej musi być zatrudniona z chwilą przystąpienia do spółdzielni?

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych „Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków”. Z członkiem spółdzielni nawiązuje się spółdzielczą umowę o pracę.

Jakie są kryteria otrzymania wsparcia w kwocie 1600 PLN/m-c przez pierwsze i drugie półrocze działania spółdzielni socjalnej?

Aby otrzymać wsparcie pomostowe należy złożyć wniosek, który będzie uzasadniał potrzebę powyższego wsparcia. Szczegółowe zapisy znajdą się w Regulaminie Finansowym.

Czy osoba która nie otrzyma dotacji w kwocie 20 000 PLN ( z różnych względów ) może otrzymać miesięczne wsparcie 1600 PLN?

Może, przy założeniu, że utworzy Spółdzielnię Socjalną. Wsparcie przyznawane jest spółdzielni na osobę zatrudnioną.

Czy po otrzymaniu dotacji 20 000 PLN osoba która te dotację otrzymała musi przez 12 m-cy uczestniczyć w spółdzielni socjalnej, czy wystarczy, że spółdzielnia która faktycznie dotację otrzymała będzie przez 12 m-cy funkcjonować? / np. osoba której przyznano dotację po 8 m-cach odchodzi ze spółdzielni ale spółdzielnia dalej funkcjonuje, czy w takiej sytuacji jest konieczne zwrócenie dotacji?

W takiej sytuacji konieczne jest zwrócenie części dotacji, przypadającej na tą osobę, chyba że spółdzielnia zatrudni w jej miejsce osobę, której przysługuje możliwość ubiegania się o dotację.

Czy dotację na założenie spółdzielni można przeznaczyć na fundusz udziałowy?

Przyznawane środki finansowe służą wyłącznie sfinansowaniu niezbędnych kosztów związanych z założeniem i/lub prowadzoną działalnością w formie spółdzielni socjalnej. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków w postaci towarów i usług (sprzętu i wyposażenia), w tym m. in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności i odpowiednio uzasadnione przez beneficjenta pomocy we Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplanie.

Czy Spółdzielnię Socjalną mogą założyć 2 osoby prawne i 1 os. fizyczna?

Z Komentarza do Ustawy o spółdzielniach socjalnych przygotowanego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w marcu 2012 roku można wyczytać: „…Z redakcji następnego art. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych należy wywieść, że założycielami spółdzielni mogą być albo osoby fizyczne albo osoby prawne. Niemożliwe jest zatem założenie spółdzielni socjalnej zarówno przez osoby fizyczne i osoby prawne…”. W związku z powyższym oraz zapisami Ustawy należy stwierdzić, że nie jest możliwe założenie Spółdzielni Socjalnej przez osoby prawne i osoby fizyczne razem.

Czy Spółdzielnia socjalna osób prawnych może otrzymać dotację na osobę, która ma być zatrudniona w spółdzielni a w 2009 roku otrzymała dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim zawierają następujące zapisy: „…Wsparciem w ramach projektu nie mogą zostać objęte…osoby fizyczne (założyciele/członkowie/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu), które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem do spółdzielni socjalnej…”. W związku z powyższym nie jest możliwe aby osoba która otrzymała ww. wsparcie ubiegała się o wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej. Również Spółdzielnia w świetle tych zapisów nie może ubiegać się o wsparcie na osobę, która wcześniej otrzymała wsparcie w związku z zakładaniem działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej.