JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Grupowe doradztwo pt. „Zasady przeprowadzania zbiórek publicznych”

W dniu 15 lutego 2016 roku w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbędzie się spotkanie doradcze, które ma na celu przybliżenie Państwu jak szybko i sprawnie  przeprowadzić zbiórkę publiczną oraz jak korzystać z portalu zbiórek publicznych (zbiorki.gov.pl).

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.
Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz.498).

Doradztwo zostanie przeprowadzone przez Karolinę Kidawe – Doradca specjalistyczny – Prawny

 

Serdecznie zapraszamy.

JOWES 
Al. NMP 24 lok. 3, Częstochowa

15.02.2016 o godzinie 10:00

Mapa niedostępna

Termin
Data : 15/02/2016
Godzina : 10:00

Kategoria Brak kategorii


Opublikowano: 15 lutego 2016
Autor: jowes