JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z § 23 „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” zostaje ogłoszony nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego z dniem 05.08.2019 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych, które utworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu.

… Więcej

Informacja o ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zgodnie z § 16 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Oceny Wniosków informuje, że nastąpiło ostateczne zamknięcie listy Uczestników Projektu, którzy otrzymali dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W wyniku decyzji rekomendowane do przyznania środków finansowych i wsparcia pomostowego są wszystkie Grupy Inicjatywne, które złożyły Wnioski o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego i otrzymały ocenę pozytywną.

Wyniki w postaci list rankingowych z numerami wniosków stanowią załącznik 1 oraz 2 do niniejszej informacji.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Zgodnie z § 15 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się I etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – BIZNESPLAN ORAZ O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie do 15 lutego 2019 r. do godziny 15.00.

Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru i wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023.

… Więcej

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”

Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z:

 

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”