JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacja o zakończeniu II etapu oceny wniosków

Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap II oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący ostatecznej oceny złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych na tym etapie oceny są kolejne 3 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 17 Regulaminu.

Wyniki II etapu oceny, w postaci listy rankingowej z numerami wniosków stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma. Lista rankingowa w podziale na obszary rejestracji podmiotów wnioskujących stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

Załącznik nr. 1 – Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I ETAPU OCENY WNIOSKÓW

Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap I oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych na tym etapie oceny są 3 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 15 Regulaminu.

Wyniki I etapu oceny, w postaci listy rankingowej z numerami wniosków stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma. Lista rankingowa w podziale na obszary rejestracji podmiotów wnioskujących stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

 

Szczegółowa informacja o zakończeniu I etapu oceny wniosków

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – BIZNESPLANU

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanu będzie prowadzony w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku, o konsekwencjach złożenia dokumentów po wyznaczonym terminie naboru zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt 2 które składają:

Osoby fizyczne

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
 2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 4. Oświadczenia osób fizycznych.
 5. Oświadczenie o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu.

Osoby prawne

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
 2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
 4. Oświadczenia osób planowanych do zatrudnienia o spełnianiu dodatkowych przesłanek zgodnie z § 4 Regulaminu JOWES.
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 6. Oświadczenia osób prawnych.
 7. Deklaracja osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
 10. Kopię nadania numeru REGON.
 11. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Dodatkowe oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej planującego przekształcenie w Przedsiębiorstwo Społeczne:

Dodatkowe oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego:

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z:

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajdują się w załączeniu:

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępnia wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z kartami oceny dla Grup Inicjatywnych biorących udział w projekcie JOWES w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku i wymaganych załącznikach zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Planowany termin naboru wniosków to 10.04.2017-14.04.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan 2017

Karta oceny merytorycznej 2017