JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW

Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych są trzy Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 15 Regulaminu.

Wyniki oceny, w postaci listy rankingowej z numerami Wniosków stanowią załącznik 1 do niniejszego pisma.

Lista rankingowa 23.12.2016

INFORMACJA O II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – BIZNESPLANU

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanu będzie prowadzony w terminie do 9 grudnia 2016 r. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku, o konsekwencjach złożenia dokumentów po wyznaczonym terminie naboru zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt 2 które składają:

Osoby fizyczne
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
4. Oświadczenia osób fizycznych.
5. Oświadczenie o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu.

Osoby prawne
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
3. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
5. Oświadczenia osób prawnych.
6. Deklaracja osób planowanych do zatrudnienia w PS.
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
9. Kopię nadania numeru REGON
10. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępnia wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z kartami oceny dla Grup Inicjatywnych biorących udział w projekcie JOWES w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku i wymaganych załącznikach zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Planowany termin naboru wniosków to 21.11.2016-09.12.2016 r.
Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan 2016

Karta oceny formalnej biznesplanu 2016

Karta oceny merytorycznej 2016

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z:

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.
Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajdują się w załączeniu:

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji

Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończył się etap I rekrutacji osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych.

W wyniku oceny, do etapu II rekrutacji – rozmowy z Komisją Naboru, zakwalifikowani zostali Kandydaci, którzy uzyskali minimalną ilość punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji, tzn. 30 pkt. Każdy Kandydat otrzyma pismo o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem merytorycznym.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z Kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy z Komisją Naboru.

Wyniki I etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajduje się w załączeniu:
– Załącznik 1: lista rankingowa do projektu JOWES.