JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wsparcie w zakresie zagadnień podmiotów reintegracyjnych oraz PFRON

Podmioty reintegracyjne

Uczestnicy CIS zachowują prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości za okres zawieszenia zajęć w CIS. Nie ma znaczenia czy do zawieszenia doszło na podstawie polecenia wydanego przez wojewodę na podstawie art. 11 specustawy, czy też CIS zawiesił zajęcia w związku z decyzją władz samorządowych lub z własnej inicjatywy. Rozwiązanie to obejmuje zarówno CIS pozarządowe, jak i te prowadzone przez JST. Rozwiązania przewidziane w specustawie powinny także zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego finansowanie ze źródeł publicznych na takim poziomie jak gdyby nie doszło do zawieszenia zajęć. Ponadto CIS prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego, które realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą otrzymać w 2020 r. dotację z budżetu JST przekraczającą 50% kosztów ich działalności (art. 31p)

Gdzie się zgłosić: PUP, JST przyznające dofinansowanie.

Przydatne linki:

PFRON

Pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy zaangażowane w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (m.in. organizacje pozarządowe) w okresie pandemii Koronawirusa („PFRON wspiera Ciebie”):

Osoby niepełnosprawne

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

Pracodawcy

– specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt ustawy zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

Samorządy

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/koronawirus/ i http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

lukasz@jowes.pl

Wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania i realizacji projektów

Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS

17 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Szczegółowe rozwiązania z niej wynikające obowiązują z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w specustawie i dodatkowym rekomendacjom dla projektów EFS – osoby, firmy i organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania z EFS mają możliwość między innymi:

 1. finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
 2. finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 3. wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 4. zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 5. czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 6. uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będą indywidualnie rozpatrywane przez IZ lub IP.

Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Przydatne linki:


„Utworzenie nowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
 2. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
 3. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
 4. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;

Projekt Programu:

https://publicystyka.ngo.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19


Natomiast dla realizatorów projektów w ramach Programów FIO, PROO i Korpus Solidarności  Narodowy Instytut Wolności opublikował następującą informację: „Jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone, prosimy o kontakt z opiekunem projektu w NIW. W zależności od charakteru każdego zadania będziemy indywidualnie szukać rozwiązań, które umożliwią jak najpełniejsze osiągnięcie założonych efektów.”


Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych (art. 15zzl specustawy)

Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego,
 2. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
 3. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

Aby ustalić, czy i w jakich przypadkach możliwości wskazane w art. 15 zzl specustawy będą stosowane, należy uzyskać informacje od organu administracji publicznej zlecającego realizację zadania publicznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19

emila@jowes.pl

Wsparcie w zakresie zagadnień kredytów i pożyczek

Kredyty i pożyczki

Karencja w spłacie, wakacje kredytowe i możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki – to zmiany w spłacie zobowiązań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej. Z ułatwień już można korzystać. Stanowią one uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zmiany obejmują:

*Info za Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podmioty ekonomii społecznej będące Pożyczkobiorcami Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych mogą starać się o restrukturyzację pożyczki.

Więcej: https://media.bgk.pl/91008-tarcza-to-nie-jedyna-pomoc-dla-firm-nowe-rozwiazania-dla-dotknietych-kryzysem

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz Powiatowy Urąd Pracy w Myszkowie ogłosiły nabór  wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) od dnia 02.04.2020r.

Wysokość wsparcia do 5 tyś zł.

https://myszkow.praca.gov.pl/-/11954620-tarcza-antykryzysowa-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcy

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/11964334-nabor-wnioskow-o-uzyskanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy-fp-

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku:

https://klobuck.praca.gov.pl/-/11951849-tarcza-antykryzysowa-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_instrukcja_pozyczka_v3_17.04.2020.pdf

Więcej informacji: artur@jowes.pl

Wsparcie w zakresie zagadnień zwolnień ze składek ZUS

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) – zatrudniające mniej niż 10 pracowników – będą mogły zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Odbywać się to będzie na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców (np. spółdzielni socjalnych) zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS (MRPiPS).

Na chwilę obecną nie funkcjonuje inny formularz niż ten dotyczący przedsiębiorców, o zmianach będziemy informować:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 dotyczy:

Dla kogo: ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/3362839

Dla kogo: skorzystać może każdy płatnik składek, który ma zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zawieszenie-realizacji-umowy-o-rozlozeniu-zadluzenia-na-raty-lub-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-na-3-miesiace/3362804

Dla kogo: min. dla spółdzielni socjalnych i dla płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób (dotyczy płatników składek zgłoszonych przed 1 kwietnia 2020 r.)

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Więcej informacji: dominika@jowes.pl

Wsparcie w zakresie zagadnień wynagrodzenia pracowników

Podmioty ekonomii społecznej  prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

To m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

Inną kategorią podmiotów ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Takie podmioty zwykle nie mają rezerw finansowych oraz dostępu do kredytów komercyjnych. W rezultacie spadek przychodów z działalności statutowej może prowadzić do ich likwidacji.

– Takie straty dla społeczności lokalnych trudno będzie odtworzyć, dlatego w specustawie przewidziano rozwiązanie, dzięki któremu  organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. podmioty wyznaniowe, kluby sportowe, których przychody z działalności statutowej spadły w związku z COVID-19, będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników – wskazuje minister Marlena Maląg.

Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy (MRPiPS).

Urzędy pracy zgodnie z pismem Minister Marleny Maląg z dnia 31.03.2020 r. rozpoczęły pracę nad wdrożeniem rozwiązań.

Instrumenty, o których mowa w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COY1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15zzb-15zze), czyli dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach zwiększonej kwoty określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, przeznaczonej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Organizacje pozarządowe:

https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, więcej informacji na temat instrumentu:

https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przedsiębiorstwa społeczne na dzień dzisiejszy jak przedsiębiorcy: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco będzie zasilał samorządy powiatów dodatkowymi środkami z rezerw, zarówno unijnych, jak i krajowych.

Tym samym Urzędy mają przystąpić do realizacji nowych zadań.

Wnioski dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dostępne pod linkiem:

https://www.praca.gov.pl

W zakresie tym zostałe uruchomione nabory:

PUP w Częstochowie

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12135102-nabor-dofinansowanie-dla-organizacji-pozarzadowych-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12133711-nabor-dofinansowanie-dla-mikro-malego-i-sredniego-przedsiebiorcy-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

PUP w Myszkowie

https://myszkow.praca.gov.pl/-/12115340-tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spolec

PUP w Kłobucku

https://klobuck.praca.gov.pl/-/12317109-nabor-ii-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-w-przypa

Więcej informacji: mariola@jowes.pl