JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór wniosków 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2019
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)


Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Wpływ wniosku potwierdza osoba przyjmująca wniosek na pierwszej stronie (pieczątka wpływu: data, podpis przyjmującego, liczba złożonych wraz z wnioskiem załączników) i rejestruje go w rejestrze wniosków nadając mu znak sprawy.

Limit środków dostępnych w konkursie: 400 000,00 zł.

Forma wsparcia: premia 50 000 zł.

Zakres tematyczny operacji:   Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór wniosków do projektu grantowego 1/2019/G Kultywowanie tradycji i historii

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2019/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny”
                                                             sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej

w ramach przedsięwzięcia Kultywowanie lokalnych tradycji i historii
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

… Więcej

Nabór na stanowisko Doradcy specjalistycznego prawnego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

Doradca specjalistyczny prawny

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa prawnego, szczególnie w poniższych obszarach:

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 3. umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
 4. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 5. nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
 6. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

 1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie prawnych aspektów prowadzenia PES i PS, działalności gospodarczej, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, zakładania przedsiębiorstw społecznych, niezbędnej dokumentacji w funkcjonowaniu PES i PS, tworzenie i konsultowanie dokumentów urzędowych itp.
 2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 3. Doradztwo w zakresie opracowywania dokumentacji dla beneficjentów OWES, w tym statutów, wniosków do KRS, wzorów umów cywilno – prawnych.
 4. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin naboru aplikacji: 20.12.2018 godz. 12.00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ul. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

5 jubileuszowa edycja Koncertu charytatywnego „Kolęda dobrych ludzi woli…”

5 stycznia 2019 roku o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbędzie się
5 jubileuszowa edycja Koncertu charytatywnego
„Kolęda dobrych ludzi woli…”

Tym razem zaszczyci nas swoim graniem zespół Piersi!

W ramach tego wydarzenia planowana jest aukcja, z której zysk będzie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji „Walczę z SM”. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania przedmiotów na licytację.

Fundacja „Walczę z SM” to częstochowska organizacja zajmująca się tematyką stwardnienia rozsianego (sclerosis multiple – SM).

Od 2012 roku stara się ułatwić funkcjonowanie nie tylko osobom z SM, ale też z innymi chorobami o podłożu neurologicznym. Jest organizatorem spotkań integracyjnych, konferencji nt. stwardnienia rozsianego, koncertów charytatywnych i programów rehabilitacyjnych. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i rozwija ich kompetencje.

W 2017 roku, dzięki JOWES, Fundacja „Walczę z SM” utworzyła przedsiębiorstwo społeczne – sklep zielarsko-medyczny „Ziółko”. Obecnie najważniejszym celem Fundacji jest stworzenie placówki, w której stale mogłaby być prowadzona kompleksowa rehabilitacja podopiecznych: fizjoterapia neurologiczna, psychoterapia i zajęcia z neurologopedą.

Organizując koncert i aukcję charytatywną Fundacja chce pomóc podopiecznym w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej. I tutaj właśnie potrzebna jest Wasza akcja!

Z góry dziękujemy za każdy przedmiot przekazany do licytacji oraz każde udostępnienie tej informacji.

 

Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 z dn. 3.12.2018 r.

W naborze nie przewiduje się udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – spółkach non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te Beneficjent planuje objąć wsparciem dotacyjnym w kolejnych naborach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023.

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty rekrutacyjne dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

Po bliższe informacje nt. procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.