JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konferencja Naukowa „Inteligencja finansowa” – 20-21 lutego 2018

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. objęła honorowym patronatem medialnym Konferencję Naukową „Inteligencja finansowa”, która będzie odbywać się w dniach 20-21 lutego 2018 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W ramach prowadzonych przez ARR projektów: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prelegentami w trakcie tego eventu naukowego będą Panowie: Józef Wojtas, Mariusz Kowasz i Artur Szmaciarski.

Podczas wystąpienia „Człowiek najlepsza inwestycja – jak zostać przedsiębiorcą z pomocą funduszy europejskich” zostaną omówione możliwości otwarcia własnej działalności z wykorzystaniem środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Natomiast podczas prelekcji pod roboczym tytułem „Coś więcej niż tylko zysk? Stawiamy na biznes społeczny” zostaną zaprezentowane: tematyka prowadzenia przez przedsiębiorców działań CSR czyli społecznie odpowiedzialnego/zaangażowanego biznesu oraz przegląd najnowszych trendów w tym zakresie na przykładzie poszczególnych przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Jednocześnie przypominamy, że Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego a głównym celem jego działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy usługi doradcze, edukacyjne, biznesowe, wsparcie dla osób. W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań: świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej: osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy, działania animacyjne; wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych oraz na stronach dedykowanych temu wydarzeniu:
https://pl-pl.facebook.com/macroknow/
www.facebook.com/czestochowaIF

Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych projektów.

Do zobaczenia

Trwa konkurs na kolonie!

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle pobyty dla grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. 9 lutego fundacja ogłosiła konkurs na najlepsze pomysły na kolonie w Wiśle. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin, wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, realizujących działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dzienniego dzieci i młodzieży lub opiekujących się stałą grupą dzieci. Turnusy odbędą się w Wiśle, w ośrodku fundacji. Kolonie, zgodnie z misją fundacji, mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Projekt kolonii powinien zawierać działania służące poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną kadry wychowawczej.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwutygodniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

– od 30 czerwca do 13 lipca 2018 r.

– od 14 do 27 lipca 2018 r.

– od 28 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora:

Fundacja ING Dzieciom

Już od 15 Lutego nowy nabór GRANTY MARKETINGOWE JOWES

Uwaga od 15 lutego ruszają
Granty w wysokości 1000 złotych przeznaczone będą w szczególności na wdrażanie innowacyjnych narzędzi marketingowych, w tym tych wykorzystujących nowe technologie. Chodzi np. miedzy innymi o tzw. digital marketing.

O grant aplikować będzie można poprzez formularz online, który dostępny będzie od 15.02.2018 do 28.02.2018 na stronie ejowes.pl – będzie wymagana rejestracja w systemie.

Dla wszystkich, którzy nie zdążyli w 2017 roku to ostatnia taka szansa!

kliknij tutaj, aby przejsc do formularza->

kliknij tutaj, aby przejsc do regulaminu->

KONFERENCJA CSR – „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
prowadzony przez Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zaprasza na

KONFERENCJĘ CSR
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
„Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”

pod patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

TERMIN: 27 lutego 2018 r., godz. 10.00
MIEJSCE: Arche Hotel Częstochowa
UL. OLEŃKI 20, 42-200 CZĘSTOCHOWA

W gronie zaproszonych gości znajdą się m. in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele samorządów, świata biznesu oraz środowisko akademickie.

Wymiana dobrych praktyk oraz wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej, to główne założenia konferencji, która po raz pierwszy odbędzie się w Częstochowie- wydarzenie skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządów i instytucji publicznych, firm oraz środowiska akademickiego, odbędzie się już 27 lutego 2018r. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zaprezentowane zostaną case studies, które najlepiej obrazują, jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat kompetencyjny czy współpraca międzysektorowa.
CSR to nie przedsięwzięcie, w które angażują się tylko wielkie korporacje, to powszechnie dostępna idea dzielenia się własnym potencjałem zotoczeniem, które na ten potencjał pracuje.

Organizacje pozarządowe poszukują nowych pomysłów i rozwiązań dla swojej działalności. Samorządy, przedsiębiorcy i środowisko akademickie poszukują partnerów, z którymi mogą realizować projekty społeczne, dzięki którym mogą wspierać swoje otoczenia. Konferencja to idealne miejsce, aby umożliwić wymianę wiedzy oraz doświadczeń wszystkich sektorów i porozmawiać o szansach, wyzwaniach i ścieżkach rozwoju na najbliższą przyszłość.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, samorządy, lokalny biznes oraz środowisko akademickie do włączenia się w lokalne inicjatywy, w których często zamiast środków finansowych cenna jest usługa, produkt, pomoc, wiedza z obszaru, w którym Państwo na co dzień działacie.

Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym informacjom i kontaktom, uczestnicy będą mogli realizować interesujące projekty.

Konferencja została objęta również patronatem regionalnych mediów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14.02.2018 r.

Osoby do kontaktu:
Patrycja Szlempo – patrycja@jowes.pl, tel. 696 099 290

 

Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie – projekt FUNDACJI OCZAMI BRATA

Zapraszamy w imieniu Fundacja Oczami Brata do udziału w projekcie, którego celem jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością.  Więcej szczegółów na stronie: http://oczamibrata.pl/p,93,aktywni-niepelnosprawni-w-czesto…